1. O nás
 2. O nákupu
 3. Kontakty
 4. Vše, co musíte vědět o CBD
 5. Značky
 1. CBD/CBG Kapky
 2. H4CBD
 3. CBD a Přírodní kosmetika
 4. Pro domácí mazlíčky
 5. Výhodné sety
 6. Výprodej
 7. Feminizovaná semena konopí
 
 
 

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

společnost  TEMICANN s.r.o. se sídlem U Hřiště 1233, Vsetín, 755 01, Česká republika, IČ: 109 21 842, DIČ: CZ109 21 842 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 86091 (dále jen „Prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.temicann.cz fyzickým osobám – spotřebitelům (dále jen „Kupující“)  

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Reklamační podmínky.

Tyto Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vůči spotřebitelům (dále jen „obchodních podmínek“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízených od Prodávajícího.

1.2. Povinnost Kupujícího seznámit se.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačními podmínkami a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.3. Souhlas Kupujícího.

Uzavřením smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s těmito Reklamačními podmínkami.

1.4. Definice.

Definice pojmů obsažené v těchto Reklamačních podmínkách mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tyto Reklamační podmínky pojem nedefinují, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné obecně závazné právní předpisy.

1.5. Použitelné předpisy.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 

2. Podmínky uplatnění reklamace

2.1. Způsob uplatnění reklamace.

Kupující je oprávněn reklamaci uplatnit písemně zasláním na adresu sídla společnosti Prodávajícího: TEMICANN s.r.o., U Hřiště 1233, Vsetín, 755 01, Česká republika.

2.2. Kontakt pro účely reklamace.

Prodávajícího lze pro účely reklamace kontaktovat také na telefonním čísle  

+420 732 718 400 nebo emailu info@temicann.cz. 

2.3. Předání reklamace Kupujícím.

Kupující reklamovaný předmět odevzdá / zašle Prodávajícímu včetně všech jeho součástí a řádně vyplněného reklamačního protokolu, jehož vzor lze stáhnout v sekci „O nákupu“. Kupující k reklamačnímu protokolu přiloží fakturu či jiným věrohodným způsobem prokáže, že zboží zakoupil u Prodávajícího. V případě, že Kupující k reklamaci nepřiloží reklamační protokol či jej řádně nevyplní, je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout bez dalšího vysvětlení.

2.4.  Kompletnost při předání.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

2.5. Hygiena při předání.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

2.6. Zaslání přepravní službou.

V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží musí zásilku označit příslušnými symboly. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

2.7. Součinnost Kupujícího.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady.

2.8. Okamžité oznámení vady.

Vadu je třeba oznámit Prodávajícímu ihned poté, co byla zjištěna. V opačném případě může mít tato skutečnost mít za následek, že dojde k zamítnutí reklamace.

2.9. Běžné opotřebení.

Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

2.10. Vada způsobená Kupujícím.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

2.11. Prodej věcí vadných.

U věcí, které jsou prodávány za nižší cenu, protože (ač nové) již při prodeji mají vadu, nelze reklamovat ty vady, pro něž byla kupní cena snížena. Prodávající je povinen u takovéto věci Kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

2.12. Potvrzení o přijetí reklamace.

Prodávající Kupujícímu přijetí reklamace potvrdí.

 

3. Záruční doba

3.1. Lhůty k uplatnění.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.

3.2. Práva z vadného plnění.

Odpovědnost za práva z vadného plnění dále upravuje pro spotřebitele čl. 7 obchodních podmínek, se kterými se Kupující může seznámit v sekci  „O nákupu“ – „Obchodní podmínky“.

 

4. Vyřízení reklamace

4.1. Lhůta k vyřízení.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

4.2. Způsoby vyřízení reklamace.

Reklamaci lze vyřídit následujícími způsoby:

a)    Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)    Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

c)    Kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, kdy nebylo možné vadu zboží odstranit výměnou, Prodávající neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

d)    Kupující má právo požadovat přiměřenou slevu, neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, popř. pokud Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

4. 3. Potvrzení o vyřízení reklamace.

Po skončení reklamačního řízení Prodávající Kupujícímu do kopie Reklamačního protokolu potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace.  V případě, že byla reklamace posouzena Prodávajícím jako neoprávněná, má Kupující právo na vydání písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Tyto Reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.09.2021.

 

Změny reklamačních podmínek vyhrazeny.

 

 

 
 

Ke stažení

Reklamační podmínky platné od 1.10.2021Reklamační podmínky platné od 1.10.2021
REKLAMAČNÍ PROTOKOLREKLAMAČNÍ PROTOKOL
 
 
Platební brána ComGate         Najdete nás i na MALL.CZ

 

© Copyright 2021 TEMICANN s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu TEMICANN s.r.o. zakázáno.

 

TEMICANN online obchod
prodává potravinové doplňky, kosmetiku a wellness produkty s obsahem konopí.

Vstupem na webové stránky prohlašujete, že je Vám více než 18 let.

 

 VSTOUPIT  ODEJÍT
Tento web používá cookies. Díky tomu může poskytovat lepší služby, personalizovat reklamu a analyzovat návštěvnost. Používáním webu považujeme za váš souhlas. Rozumím Více informací